TR
Sözleşme

Madde 1- GENEL KOŞULLAR

A. Kiralayan mülkiyetinde bulunan araca aşağıda geniş bir şekilde açıklayan koşullara uyulması şartıyla kiracı önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla araca hasarsız, yedeği ile beş lastiği mükemmel durumda avadanlıklar, ilgili belgeler (Trafik ruhsatnamesi, harita vb.) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yere geri vereceğini kabul etmiştir.

B. Kiracı, aracı aşağıda sayılan durumlarda kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 1. T.C kanunları, Gümrük Yasası ve diğer yasal mevzuatta taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer yasal olmayan işlerde, 2. Kiralayanın izni olmaksızın başka aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında, 3.Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda, 4.Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında, 5.Ödeme şekli ne olursa olsun ister yazılı ister sözleşmeyle ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşıma işinde.

C. Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş en az bir yıllık yerli yasa uluslararası ehliyetinin ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı olmaksızın, Kiracı sözleşmeye konu aracı kullanımına tahsis ettiği üçüncü şahısın; kimlik, ehliyet ve adresine ilişkin bilgileri en geç aracı kendisine teslim anına kadar kiralayana vermek sözleşmeye ilave etmek zorundadır. Aksi halde aracın kasko poliçesi geçersiz olup dilerse kiralayan kiracının ikinci madde konusu edilen ve depozitini irat kaydeder.

D. Kiracı şehir dışında aracı, güvenliği sağlayacak biçimde kapalı kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmazsa geçecek ilk 45 günlük süre kiracıdan talep edilir.

E. Kiracı, aracı herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaadeleri veya el konması halinde geriye alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından istenir.

F. Kiracı, kısa süre içinde vasıtanın periyodik bakımını (yağlama, yağ değiştirme, vb. gibi) yaptıracak masrafları kiralayanın adına aldığı fatura(lar) karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir, buna karşılık mutat olmayan biri kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucunda hareket etmemesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaların kiracıya ait olup, kiralayan aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirecek, onay alınıp yaptırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş detaylar fatura(lar) kiracıya ödenecektir.

G. Yakıt ücreti kiracıya aittir. H. Kiracı aracın kira süresi içerisinde veya kiralayana tesliminden sonra kendisi veya üçüncü bir şahsın aracın içinde veya üzerinde bırakılan herhangi bir malın kaybından ve hasar görmesinden doğacak herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve taahhüt eder. Özetle; kiraya veren araçta kayıp olan herhangi bir eşyadan ve hasardan sorumlu değildir.

I. Bir gün kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık süresi 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir.

J. Kiralayan, sebep göstermeden ve herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan kaçınabilir.

K. Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.

L. Her halde kiracı veya kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarını takiben birbirine gerekli kolaylıklar gösterip, hakları oranında birbirine vekalet vermek dava haklarını temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır.

M. Kiracı, hiçbir şekilde sözleşmesinden doğan hakları ya da araç veya aracın içindeki donanım ve gerekçeleri devir ve temlik edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu maddeye aykırılık halinde;

N. Kiralayan, aracı teslim edileceği gününün hitamında aralarında ayrıca ve özel bir anlaşma yapılmadıkça sözleşme yenilenmiş sayılmayacaktır. Aksine sözleşmenin hitamında aracın teslim edilmemesi halinde kiracı her gün için %30 gecikme zammı ile birlikte aracın günlük kira bedelini cezai şart olarak ödeyecektir.

O. Kilometre kullanım şartları kontratınızın ön nüshasında belirtildiği gibidir.

P. Trafik cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün kadar tebligatta belirtilen tutardan tahsil edilir. 15 gün geçmesi durumunda ise geciken her ay için %5 ceza uygulanır.

R. Harcanan HGS tutarının %20'i kadar HGS işletim ve yönetim hizmet bedeli alınmaktadır.

S. Müşteri araç teslimi sonrasında oluşabilecek mekanik arıza sonrası 24 saat içinde ikame araç verilir. Kullanıcı hatasından kaynaklı oluşan arızalarda otomobilin tadilatı, ikame araç bedeli müşteriye fatura edilir.

MADDE 2 – ÖDEME

Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre, kiralayan, yaklaşık kira ve tutarının %20 fazlasını depozito olarak kiracıdan alınır. Kesin hesap sonucu kiralama bitiminden saptanır ödemede baz Türk Lirasıdır. Karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanacak döviz veya seyahat çeki ile ödenebilir. Bunların dışında geçerli kredi kartları geçerlilik limitinin aşamadıkları takdirde nakit para gibi işlem görürüler. Kiracı, kiralayanın kabul etmesi kaydıyla ve 48 saat önceden yazılı olarak bilgilendirmek, kira depozitosuna hesaplanan miktarları eklemek suretiyle kira süresini uzatabilir.

MADDE 3- SİGORTA

Kiralayan, araçlarını kasko sigortası ve karayolları, trafik yasası uyarınca “mecburi maili mesuliyeti sigortası” ile sigortalanmıştır. Herhangi bir kaza hasar durumunda kiracının kasko sigortadan yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi zorunludur.

A. Kiracının, araç ile kazaya karışması halinde derhal kiralayanı haberdar etme, kaza tutanaklarını, alkol raporu, ilgili tarafların ehliyet, ruhsatname, trafik sigorta poliçeleri ve sair evrakı eksiksiz olarak almak ve kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Aksi halde kiracının tüm haklarından vazgeçeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

B. Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa, kazayı kiralayana anında haber vermesi gerekir. Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir. Kiracının kusuru oranında kiralayan zararı kiracıdan talep etme hakkını her zaman mahfuz tutar. Araçtan bazı şeylerin çalınması, (radyo, stepne, avadanlık vb.) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta dışındadır ve kiracının sorumluluğu altındadır.

C. Kiralayan, aracın üçüncü şahıslara zarar veren kazaya karışması halinde doğacak hukuki sorumluluklar araç kaydıyla sigorta şirketinden aldığı miktar ile sorumludur. Bu hadlerin üzerinde kalan hukuki sorumluluk kiracıya aittir.

D. Bütün sigortalar kira sözleşmesindeki belirtilen süre kapsamında geçerlidir.

E. Kiracının, aracı alkol ve uyuşturucu madde etkisinde kullanması veya geçerli ehliyeti olmadan ya da ehliyetsiz olarak kullandırdığı sürücülerin sebebiyet verdiği kazalar ile araç ile taşınan mallarda ya da malların sebebiyet verdiği kazalardan dolayı sorumludur.

F. Kiracı, aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı zarardan broşüründe yazılı miktara kadar itirazsız sorumludur.

G. Kiralayan, kendisine ait olmayan her türlü fiil ve ihtimalden dolayı sigorta tazminatında kısmen ya da hiç işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

H. Araçlar rent a car kaskolu olup raporlu işlem başına kasko değerinin %1'i oranında muafiyet bulunmaktadır. Kiracı hasar oluşması durumunda bu muafiyet bedelini ödemeyi taahhüt ve kabul eder.

I. Otomobilin raporsuz hasarlı olarak teslimi halinde tüm masraf ve bedelsiz hasarın ödenmesi, tadilat, gelir kaybı ve değer kaybından kiracı sorumludur.

J. Otomobil kiracının kusurlu olduğu kazada PERT olması durumunda; otomobil değerinin %3 muafiyet bedeli kiracıya aittir. Tüm sigorta işlemleri bitene kadar PERT aracın 45 günlük kira bedelini de kiracı ayrıca ödemekle yükümlüdür.

K. Rücu olan kazalarda kiracı tarafından tüm evraklar tamamlandıktan sonra ikame araç 72 saat içinde kiralayan tarafından verilir. Kiracının kusurlu olduğu tek taraflı kaza hallerinde ikame araç verilmez.

L. Kiracı, kontratta verdiği yurt içi ve yurt dışı adresin tebligat adresi olduğunu ve bu adreslere yapılacak, her türlü tebligatın kendine yapılmış sayılacağını ve itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

M. Yanlış yakıt dolumu, sulu ve/veya solventli yakıt alınması durumunda tüm masraf ve hasar kullanıcıya aittir. Yetkili Ad Soyad   İmza                                                                                                                                                                                                                               Müşteri Ad Soyad   İmza


whatsapp
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et